Om du aldrig har behövt använda dig av lokaliseringstjänster tidigare kan det kanske vara lockande att vända sig till sina anställda för att få innehåll översatt. Det kan låta som ett bra alternativ till att börja med – du slipper ju leta reda på och anlita en extern leverantör – och du kanske till och med kan spara tid och pengar på det sättet? Men faktiskt är det snarare så att det blir dyrare i längden att använda sig av icke-professionella översättare, och i långa loppet kan det leda till fler problem och mer jobb för dig längre fram.

Här ska vi ta en titt på några anledningar till att det är bättre att vända sig till en professionell leverantör av översättningar. Givetvis finns det många fler anledningar utöver dem vi tar upp här, men vi nämner dem som väger tyngst.

1. Översättning är en specialistfärdighet

Det är enkelt att tro att en person automatiskt är en bra översättare bara för att den talar mer än ett språk. I många fall, som när det handlar om att beställa mat på en restaurang utomlands eller förklara för en vän ungefär vad som står på en skylt, räcker det med att vara tvåspråkig. Men översättning handlar om så mycket mer än att bara förstå två olika språk.

Översättning är en specialistfärdighet precis som alla andra typer av skrivande. Det kräver ofta att personen i fråga har en specialutbildning i källspråket, har bott en tid i landet där språket talas och, sist men absolut inte minst, har flera år av yrkeserfarenhet och vidareutveckling. När det kommer till att skapa innehåll på företagets arbetsspråk, som marknadsföringstexter eller bruksanvisningar, skulle du ge den arbetsuppgiften till vem som helst av de anställda? Det är bäst att låta experterna ta hand om de sakerna, och detsamma gäller när det kommer till översättning.

Som regel översätter professionella översättare bara till sitt modersmål. Om det inte finns någon bland dina anställda som har rätt språkkombination kan detta innebära att de blir tvungna att översätta till sitt andra eller tredje språk. Detta leder oss omedelbart till nästa punkt.

2. Det blir omöjligt att bedöma översättningens kvalitet 

Hur kan du bedöma kvaliteten på dina anställdas arbete om du inte själv talar språken som du behöver översättningar till? Kan du kontrollera huruvida tilltalet, varumärkets positionering eller så grundläggande saker som stavning och grammatik är korrekta? Allt detta blir ännu viktigare om du ber de anställda att översätta till ett språk som inte är deras modersmål.

Låt oss ta engelska som exempel. Alla de nordiska länderna ligger högt upp på de internationella listorna över engelskakunskaper. Barnen här börjar lära sig språket tidigt, både i hemmet och på skolan, och de får utmärkta betyg i ämnet innan det blir dags för universitetsstudier. Dock har norska undersökningar visat att många som tar studenten i Norge inte har ett tillräckligt bra grepp om språket för att klara sig på universitetsnivå, där engelska ofta är undervisningsspråk.

När det kommer till att använda engelska på arbetsplatsen ställs de inför nya utmaningar, och kan hamna i situationer där de riskerar ses som ohövliga när de talar engelska. Detta kan ske till följd av att de inte är tillräckligt medvetna om de kulturella skillnaderna eller inte vet vilka uttryck som lämpar sig i olika situationer.

Om du har ett nordiskt företag som exporterar varor eller tjänster till ett engelsktalande land kan det vara riskabelt att förlita sig på den egna personalen när ni skapar engelskspråkigt innehåll. Som vi kommer att se nedan kan felaktiga översättningar leda till allvarliga konsekvenser.

3. Det är inte rätt sak att lägga tid och pengar på 

Anställda som ombeds att översätta måste ofta försöka passa in detta arbete runt omkring alla sina andra arbetsuppgifter. Deras tjänst och yrkesroll kanske inte har något att göra med översättning, eller ens att skapa innehåll, överhuvudtaget. Det innebär att de kanske inte lägger den tid och energi på översättningen som krävs för att uppnå ett professionellt resultat, samtidigt som de får en tyngre arbetsbörda och upplever en större press.

Du måste även överväga den ekonomiska kostnaden för företaget. Det kan ta mycket längre tid för en icke-översättare att skapa en översättning än för en professionell översättare (tid som de skulle kunna lägga på andra uppgifter). Ytterligare kostnader tillkommer om du behöver ge dem åtkomst till språkresurser som ordböcker och specialordlistor. Professionella översättare, som hanterar den här typen av uppgifter varje dag, har redan alla dessa resurser till hands.

4. Översättare har verktyg för att kunna arbeta snabbare 

Ett översättningsföretag har den tid och struktur som krävs för att investera i lösningar som förbättrar översättningarnas kvalitet, säkerställer överensstämmelse med standarder och gör hela processen snabbare och mer effektiv. Professionella översättare använder särskilda CAT-verktyg (Computer-Aided Translation, datorstödd översättning) som gör att de kan fokusera på textens innehåll utan att dokumentformateringen påverkas. Verktygen ger dem även tillgång till två mycket kraftfulla funktioner som gör det mycket lättare att få till en översättning med konsekvent tilltal och terminologi: översättningsminnen och termbaser.

I ett översättningsminne (Translation Memory) lagras alla tidigare översättningar om ett specifikt ämne – till exempel ekonomi. Om du ofta översätter samma typer av dokument – till exempel kvartalsrapporter där bara några siffror och ett par textrader ändras från ett dokument till ett annat – så kan ett TM drastiskt minska tiden du behöver lägga ner på jobbet, och gör att du slipper skriva in samma text om och om igen. Översättningsföretag investerar i den infrastruktur som krävs för att underhålla ett TM, så att du slipper.

En termbas (TermBase) fungerar som en mycket specialiserad ordlista. Översättningsföretag kan skapa termbaser för specifika domäner, t.ex. ekonomi eller medicin, så att översättaren sparar tid genom att inte behöva söka efter termer i ordböcker, och kan säkerställa att samma termer används konsekvent genom hela projektet. Översättningsföretag kan även skapa en termbas som är specifik för en viss kund, vilket gör att företagets interna terminologi förblir densamma i alla jobb.

Dessa resurser måste underhållas för att de ska fortsätta att vara effektiva – något som översättningsföretagen ser som en värdefull investering, men som kan vara alldeles för dyrt och invecklat för dig att göra själv.

5. Intern översättning är inte skalbar 

Hur ska du kunna leverera en översättning om du bestämmer dig för att expandera till en ny region där ingen av dina anställda kan språket? I ett sådant fall har du i princip bara två alternativ att välja mellan: att vända dig till en extern leverantör eller anställa en person med de nödvändiga språkkunskaperna. Om det bara rör sig om låga arbetsvolymer är det senare alternativet inte en god investering. Översättningsföretag har pålitliga och betrodda översättare, både interna och externa, som står redo att tillhandahålla översättning till nästan vilket språk som helst, så att du slipper lägga tid och energi på att hitta en egen översättare.

En annan sak att tänka på är vad som händer om arbetsvolymen växer. Om det plötsligt sker en stor ökning i den mängd material som måste översättas, till exempel bruksanvisningar, supportartiklar och kompletterande marknadsföringsmaterial för en ny produktlansering, kan översättningen bli ett heltidsjobb för de anställda som har tilldelats uppgiften. Det är först när produktlanseringen är över, och volymerna sjunker igen, som de anställda kan gå tillbaka till de dagliga arbetsuppgifterna som de har varit tvungna att lägga åt sidan under tiden.

Sådana ständiga förändringar i arbetsbörda och ansvar kan innebära mer än bara en negativ ekonomisk effekt för företaget. Det kan även leda till arbetsrelaterad stress och oro, både för den person som har utsetts till översättare och för de övriga anställda, som måste ta hand om de vanliga arbetsuppgifterna som översättaren inte hinner med.

6. Misstag kan skada ditt rykte och leda till förlorade kunder 

Vi har alla sett exempel på dåliga översättningar – som menyn på den där restaurangen i utlandet som stoltserar med delikatesser som testiklar och gamla bildäck. Hur reagerade du på det som kund? Du kanske skrattade åt det till att börja med, men kunde du faktiskt förstå menyn? Vågade du dig på att beställa den där rätten som påstods innehålla fiskslem?

I andra situationer kan följderna av översättningsmissar bli mycket allvarligare. Ett olämpligt tilltal, till exempel att använda svordomar eller informellt språk i fel sammanhang, kan väcka anstöt hos kunderna och leda till minskad försäljning. På sociala medier kan ett alldeles för formellt tilltal däremot leda till att du inte når fram till din tilltänkta målgrupp.

Genom att inte använda en professionell översättare får användarna utanför din hemmamarknad en sämre upplevelse.

Felöversatt terminologi kan göra användarna förvirrade (vi har nog alla någon gång försökt följa en dåligt översatt bruksanvisning för en elektronikprodukt), vilket leder till mer jobb för support och kundtjänst när användarna inte kan lösa eventuella problem själva.

Otydliga eller felaktigt formulerade avtalsklausuler kan leda till olika tolkningar av villkor, vilket kan leda till ökade kostnader för dig och en försämrad relation med kunder eller leverantörer.

I värsta fall kan dåliga översättningar leda till allvarliga säkerhetsrisker, om de faror som är kopplade till din produkt inte förklaras tillräckligt tydligt. Dessa fel kan leda till person- eller egendomsskada som kan få allvarliga juridiska följder.

Professionella översättare vet vilka termer som ska användas för att uppfylla dina kunders förväntningar och se till att alla regler efterlevs. Genom att inte använda en professionell översättare får användarna utanför din hemmamarknad en sämre upplevelse. Det kan ha en mycket negativ inverkan om de produkter eller tjänster ditt företag erbjuder lägger stor vikt på användarupplevelsen.


Översättning är ett steg som ofta blir förbisett i processen för att skapa en bra upplevelse för alla kunder, oavsett var i världen de finns. Om du vill undvika de fallgropar som nämnts ovan är det viktigt att börja tänka på översättningen i god tid, samt överväga att anlita en betrodd leverantör som kan sköta översättningsarbetet åt dig. Det kommer inte bara skydda ditt varumärke och leda till nöjdare kunder – du kommer även se att det i slutändan leder till att du sparar både tid och pengar.

Branschutmaningar, Översättningstips, Projekthantering