I denna tidsålder av internet och sociala medier, där flera generationer nu har vuxit upp med Google-sökningar och olika typer av onlineannonser, räcker det inte för varumärken att bara använda sig av stockbilder och standardmeddelanden. Inom dagens marknadsföring är det mycket viktigt med personanpassning – men vad innebär det egentligen?

Marknadsföringsansvariga vet att globala marknadsföringskampanjer måste anpassas så att varje kund känner att varumärket talar direkt till dem, på deras eget språk – men hur ska vi göra för att skapa personligt anpassat innehåll med global omfattning? Räcker det med att vi bara översätter ett enda meddelande till hundratals olika språk?

Kort sagt: nej. Det räcker inte med att bara översätta. Om vi vill att innehållet ska vara tillräckligt mångfaldigt för att omfatta olika värderingar, livsstilar och etniciteter måste kärnan i varje global marknadsföringskampanj istället vara lokalisering – vilket kan definieras som anpassningen av innehåll för en specifik marknad. Det är dock långt ifrån alla som tänker på detta.

Lokalisering och global marknadsföring går hand i hand

Många globala marknadsföringskampanjer ignorerar lokaliseringsprocessen och fokuserar istället på endast översättning, vilket i sin tur ofta är ett steg som senareläggs och ses som mindre viktigt. Det här är inte en attityd som många är öppna med, eftersom ingen vill erkänna att ett så viktigt kampanjsteg förbises, men hur kampanjerna faktiskt hanteras talar för sig själv. Lingvisterna tvingas brottas med knappa deadlines, och budgetarna är allt som oftast otillräckliga. Översättningen känns mer som en eftertanke, som något som inte tas med i ekvationen förrän på ett senare stadium, ofta precis innan kampanjen lanseras.

Orsaken till detta är att översättning ses som en aktivitet där man bara behöver ändra orden från ett språk till ett annat, i en process där kultur inte spelar någon roll alls. Termen ”lokalisering” används därför för att belysa den bredare kontexten som måste tas i beaktande om en kampanj ska kunna uppnå det kundengagemang och de försäljningsresultat som önskas.

Lokalisering och översättning tar med kulturaspekten i beräkningen. Lokalisering är omöjligt utan en interkulturell kompetens, eftersom kulturen skapar ramverket för vår syn på världen. Det innebär att allt innehåll måste anpassas utifrån en grund där människan är en kulturell varelse. Genom att prioritera lokaliseringen redan från början blir det enklare att uppnå de mål som ställs upp för globala marknadsföringskampanjer.

Fördelarna med lokalisering som ett hjälpmedel för global marknadsföring

Tillväxt

  • Lokalisering kan ge ditt varumärke mer uppmärksamhet och göra så att du når ut till en bredare publik, samt förbättra din SEO.
  • Lokaliserade marknadsföringsstrategier gör att varumärken lättare kan etableras på nya marknader, och ger ökad kundlojalitet och större verksamhet.

Förbättrade kundrelationer

  • Lokaliserat innehåll skapar personliga relationer till användare och konsumenter eftersom det förmänskligar ditt varumärke.
  • Det leder också till ökat engagemang bland befintliga kunder.
  • Lokalisering visar även respekt för lokala kulturer och värderingar, eftersom det ger dem erkännande och försöker anpassa innehållet efter dem, snarare än att tvinga på dem kulturellt tondövt innehåll.

Ökad vinst

  • Lokalisering kan göra investeringarna i marknadsföring mer kostnadseffektiva och öka försäljningspotentialen.
  • I slutändan hjälper lokaliserat innehåll till att skära ned på kostnaderna för kundtjänst, eftersom det ger individer tillgång till material som är anpassat så att de enkelt kan förstå det.

Om du arbetar på rätt sätt kan lokalisering verkligen bli en organisk tillväxtstrategi – och om du inte gör det kan det leda till oförlåtliga kostnader. Så vilka lokaliseringsalternativ finns tillgängliga som du kan utnyttja för dina globala marknadsföringskampanjer?

Lokaliseringsalternativ för globala marknadsföringsansvariga

När du vill hitta den lokaliseringsstrategi som bäst uppfyller dina mål och förväntningar måste du först utvärdera den genomslagskraft som de olika innehållsdelarna har. Är det innehåll med stor exponering, som en slogan, eller innehåll som är mindre synligt, som recensioner på en onlineplattform? Du kan spara tid och göra det lättare för leverantören av språktjänster att fokusera på det som är viktigast om du bildar dig en korrekt uppfattning av ditt innehåll redan från början.

Marknadsspecifik copywriting

Vi har pratat om personanpassning tidigare i det här inlägget, så vi vet hur oerhört viktigt det är. Ibland kan det bästa sättet att se till att innehåll verkligen stämmer överens med en viss målpublik vara att skapa regions- eller landsspecifika kampanjer. Då kan du verkligen vara säker på att det meddelande du vill förmedla är lämpligt, såväl kulturellt som kontextuellt.

Transkreation

Vi måste alltid undvika att översätta saker bokstavligt, eftersom det kan leda till missförstånd och att textens betydelse går förlorad. Istället ska innehållet behandlas utifrån en transkreationsprocess, där saker som tilltal och stil tas i beaktande, liksom andra aspekter som designen, omgivande bilder och kontexten som helhet. Som vi nämnde tidigare är ju vi människor kulturella varelser.

Helt mänsklig översättning

Det här är vad man skulle kunna kalla ett traditionellt tillvägagångssätt för lokalisering av innehåll. En mänsklig översättare tar texten från ett språk till ett annat, med beaktan på talspråkliga och idiomatiska uttryck, så att det låter som att texten ursprungligen skrevs på målspråket. Detta tar dock inte med kulturella syftningar och normer i beräkningen, ej heller betydelsen bakom eventuella bilder och symboler.

Efterredigering av maskinöversättning

Vissa typer av innehåll, som idiomatiska uttryck och slanguttryck, är in princip omöjliga att översätta korrekt med hjälp av enbart maskinöversättning, på grund av alla lager av specifikt kulturella och rent individuella nyanser som är kopplade till dem. När det handlar om innehåll med lägre genomslagskraft kan dock maskinöversättning, i kombination med mänsklig efterredigering, vara ett bra och prisvärt alternativ.

Flerspråkig SEO

SEO handlar om så mycket mer än att bara översätta nyckelord. Vid lokalisering av nyckelord tänker man även på det faktum att de nyckelord som är populära i en region kan vara helt annorlunda än de nyckelord som används på en annan plats. SEO måste därför anpassas för varje enskild marknad.

Innehållsskapande, Marknadsföringsöversättning, Maskinöversättning, Varumärkning