1. Inledning

Det här dokumentet syftar till att sammanställa de viktigaste riktlinjerna som vi bör följa för att skriva korrekt svenska i våra översättningar.

Vid sidan av de här riktlinjerna är våra två främsta rättesnören på Sandberg den senaste upplagan av Svenska skrivregler respektive Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Vi ska normalt alltid följa rekommendationerna i dem – på så vis uppnår vi inte bara god svenska utan även konsekvens, eftersom alla gör likadant. (Undantag: Se under Viktigt! nedan.)

Riktlinjerna börjar på detaljnivå med skiljetecken, förkortningar och sifferuttryck m.m. och övergår till vissa syntaktiska och stilmässiga konstruktioner. Dokumentet innehåller därefter ett kortare kapitel om EU-relaterade översättningar och avslutas med länkar till användbara webbplatser samt en lista över några vanliga kortkommadon på tangentbordet.

Syftet med riktlinjerna är inte att de ska vara en uttömmande lista över samtliga regler som existerar beträffande olika skiljetecken eller grammatiska och syntaktiska konstruktioner. Tyngdpunkten ligger i stället på rekommendationer och exempel som är relevanta för vårt översättningsarbete samt på sådant som lätt kan bli fel. Därför innehåller många avsnitt en ruta med engelska exempel och rekommenderade översättningar. Även vissa vanliga fel tas upp.

Om användningen av SAOL

Ur förordet till SAOL: Om ett uppslagsord har två likvärdiga stavningar, anges detta med markeringen el. (eller, t.ex. timme el. timma). Dessutom införs beteckningen hellre än vid fall där variationen är påtagligt svagare (t.ex. sjal hellre än schal), eller där en viss form förordas framför en annan av språkvårdsskäl (fajt hellre än fight, sprej hellre än spray).

För att öka konsekvensen och minimera behovet av diskussioner om vilken form som ska användas när flera översättare arbetar med samma projekt bör vi i Sandbergs översättningar använda den rekommenderade formen av ordet. Former som är markerade med hellre än bör alltså normalt undvikas.

2. Viktigt!

Om inget annat anges följer vi de här riktlinjerna (och därefter Svenska skrivregler). Vissa kunder skickar emellertid med egna specifika anvisningar eller har utarbetat egna språkliga riktlinjer. I sådana fall har kundens anvisningar företräde. Som ett autentiskt exempel kan nämnas en kund som vill att vi använder raka citattecken och inte svenska typografiska citattecken, eftersom kundens system inte kan hantera sådana.

Det är naturligtvis viktigt att alltid använda korrekt svensk grammatik och syntax. Om en kunds anvisningar innehåller något som strider mot vedertaget svenskt språkbruk är det bra att påpeka det för kunden – när översättningen levereras eller i ett tidigare skede om det är lämpligare (så att kunden kan fatta ett beslut om vad som ska användas).

Lika viktigt som korrekt svenska är ett konsekvent bruk av terminologi. Frekventa sökningar med den konkordansfunktion som finns i de flesta översättningsprogram rekommenderas.

SAOL kan med fördel användas för att slå upp ords stavningar och böjningar.

3. Skiljetecken och andra skrivtecken

3.1 Apostrof

► Citattecken samt Svenska skrivregler avsnitt 12.18 och 3.2

3.2 Bindestreck (‑)

► Tankstreck samt Svenska skrivregler avsnitt 12.10

 • Bindestreck sätts normalt ut i sammansättningar där ett led utgörs av en siffra eller förkortning.

  Exempel 13-tiden, 5 mm-borr, kabel-tv-abonnemang.
 • Bindestreck kan användas i samordnade uttryck där ett led som är gemensamt för flera ord har utelämnats (bindestrecket markerar det utelämnade): grammatik- och  stavningskontroll, installations- och användningsanvisningar.

  OBS! Bindestreck kan endast användas på detta sätt om de samordnade uttrycken har samma form (t.ex. sammansatta substantiv som i ovanstående fall). Det kan inte användas om det ena t.ex. är ett sammansatt substantiv och det andra en flerordig fras. Det är därför inte korrekt att skriva utskrifts- och andra inställningar. Det heter utskriftsinställningar och andra inställningar.
 • Bindestreck ska användas vid hänvisning till menyer i Microsofts program. Det heter Arkiv-menyn, Verktyg-menyn osv.

 • Hårt bindestreck kan användas för att undvika radbrytningar i sammansättningar som 17-åring, 2012-12-31 osv. Det åstadkoms med Ctrl + Skift + bindestreck.

 • Använd inte bindestreck som minustecken. Minustecknet är ett eget tecken (och åstadkoms med 2212 och Alt + x i Word eller med Alt + 8722). Det går emellertid att använda tankstreck som minustecken – de båda tecknen är svåra att särskilja med blotta ögat och tankstreck har alltid accepterats av våra kunder. Det är dock bra att känna till att det faktiskt inte är samma tecken.

3.3 Citattecken

Svenska skrivregler avsnitt 12.17

Tangentbordskommando
Alt + 0148 (dubbla), Alt + 0146 (enkla)

I svenskan används typografiska citattecken som ser ut som 99-99: ”citattecken”. Om ordbehandlingsprogrammet inte automatiskt skapar dem kan man trycka på Alt och 0148 på det numeriska tangentbordet. Observera att svenska citattecken skiljer sig från de engelska som i stället ser ut som 66-99: “citattecken”.

Raka citattecken ska normalt inte användas. Vid översättning av programvara kan typografiska citattecken ibland skapa problem, men om så är fallet brukar kunden ange det i sina anvisningar och be oss att inte använda sådana.

Använd inte citattecken för att beteckna tum utan skriv ut ordet tum på svenska om tummåttet behöver vara med (t.ex. vid storlek på skärmar). Om det av någon anledning ändå är nödvändigt att skriva ett tumtecken ska tecknet för tum användas (det åstadkoms i Word med Alt + 8243) – inte raka eller typografiska citattecken.

Enkla citattecken är samma tecken som apostrof. Precis som dubbla citattecken är de typografiska och inte raka. Enkla citattecken används bland annat vid citat inuti citat:

Exempel ”Vem var det egentligen som sa ’Veni, vidi, vici’?” frågade studenten.

Engelskan använder ibland ett enkelt citattecken för att beteckna längdmåttet fot. Skriv ut fot på svenska om detta mått måste vara med (normalt används ju centimeter och meter på svenska).

Observera följande skillnad mellan amerikansk engelska och svenska när det gäller citattecknens placering vid skiljetecken:

Engelska Svenska
“We are committed to delivering easy to install and scalable solutions that protect customers’ investments,” said Tom Johnson. ”Vi arbetar för att leverera lättinstallerade och skalbara lösningar som skyddar kundens investering”, sa Tom Johnson.
OBS! Citattecken bör inte användas tillsammans med uttrycket så kallad (så kallat, så kallade), förkortat s.k. Använd antingen det ena eller det andra.

3.4 Et-tecken (&)

Engelskan använder ibland &-tecknet i stället för and. Skriv och på svenska.

Engelska Svenska
Wire Harness & Switches Kablage och brytare

Undantag: I översättning av programvara kan &-tecknet ibland förekomma som markering av snabbtangenter och ska då behållas (exempel: &File -> &Arkiv). Detsamma gäller naturligtvis om tecknet är en del av ett namn (Miller & Partners).

3.5 Gradtecken

Svenska skrivregler avsnitt 13.2.2

Tangentbordskommando
Alt + 0176

Om gradtecknet följs av en temperaturenhet ska det vara ett mellanslag före gradtecknet men inte efter det. Använd fast mellanslag (Ctrl + Skift + mellanslag).

Exempel −10 °C, 25 °C

Om ingen temperaturenhet förekommer ska det inte vara något mellanslag före gradtecknet.

Exempel En lutning på 25°.
OBS! I engelska källtexter utesluts ibland gradtecknet, men det ska ändå vara gradtecken i översättningen (när det tydligt framgår att det är grader som åsyftas).
Engelska Svenska
25°C 25 °C
-25 C −25 °C
temperatures lower than 40 degrees F (4 degrees C) temperaturer under 4 °C

3.6 Kolon

Svenska skrivregler avsnitt 12.9, 10.7.1 och 8.20.2 samt avsnittet Semikolon nedan

Kolon används bland annat före uppräkningar, exempel, citat och repliker.

Om det ska vara stor eller liten bokstav efter kolonet beror på vad som följer efter det. Mycket förenklat kan man säga att om det som följer inte kan stå som en egen mening så används liten bokstav.

Exempel – De köpte två saker: korv att grilla och en back öl att dela på.

Notera följande beträffande genitiv av förkortningar: Om förkortningen uttalas bokstav för bokstav används kolon före genitivändelsen. Exempel: FN:s riktlinjer, vår vd:s nya bil.

Vanliga fel
Det ska inte vara kolon i datum som anges med ett tal följt av månaden.
RÄTT: Kvartsfinalen spelas den 20 maj.
FEL: Kvartsfinalen spelas den 20:e maj.

3.7 Komma

Svenska skrivregler avsnitt 12.7 och 11.5

1. Engelskan kan ha kommatecken före det sista ordet i en uppräkning, men på svenska ska det inte vara det.

Engelska Svenska
The assembly requires the following tools: a hammer, two nails, and a screwdriver. För monteringen krävs följande verktyg: en hammare, två spikar och en skruvmejsel.
Remember to wash, dry, perform service, etc. Kom ihåg att tvätta, torka, utföra service osv.

2. Komma används som decimaltecken i svenskan (engelskan har punkt).

Engelska Svenska
A 2.5 metre long cable En 2,5 meter lång kabel
.18mm 0,18 mm

Undantag: Använd punkt i versionsnummer av datorprogram. Exempel: Adobe Reader 10.1.

3. På Sandberg använder vi inte kommatecken efter hälsnings- och avslutningsfraser.

Engelska Svenska
Dear Customer, Bästa kund!
Kind regards,
Maria Johansson
Vänliga hälsningar
Maria Johansson

OBS! Det ska vara kommatecken på båda sidor om parentetiska inskott! I dag ser man allt oftare att det andra av dessa båda kommatecken inte sätts ut, vilket gör texten svårläst.

RÄTT: Företaget, som beskrivs närmare i avsnitt 5, grundades 1985.
FEL: Företaget, som beskrivs närmare i avsnitt 5 grundades 1985.

RÄTT: Den senaste modellen, Yamaha FZI, har snabbt blivit populär.
FEL: Den senaste modellen, Yamaha FZI har snabbt blivit populär.

Det är särskilt viktigt att kommateringen blir rätt i juridiska översättningar eftersom den är betydelsebärande.

3.8 Mellanslag

Svenska skrivregler avsnitt 11.2.1

Det ska vara ett mellanslag

 • efter ett sifferuttryck som följs av en måttenhet
 • efter ett sifferuttryck som följs av procenttecken
 • efter ett sifferuttryck som följs av ett gradtecken om det finns en temperaturenhet efter gradtecknet
 • som tusentalsseparator i tal från 1 000 och uppåt.

Använd fast mellanslag för att undvika att sifferuttrycket och det som följer efter det hamnar på olika rader. Fast mellanslag åstadkoms med Ctrl + Skift + mellanslag. Om detta inte fungerar i det aktuella programmet kan man i stället använda Alt + 0160.

Engelska Svenska
15cm 15 cm
250ml 250 ml
99% 99 %
25°C 25 °C
1,500 euros 1 500 euro
OBS! Särskilt amerikansk engelska har ofta två mellanslag efter punkten som avslutar en mening, men det ska bara vara ett mellanslag i svenskan. Sök alltid efter dubbla mellanslag i översättningen och ta bort dem före leverans. Visa dold text när detta görs i Word, så att programmet hittar alla förekomster.

3.9 Nummertecken (#)

På engelska används ibland tecknet # för att beteckna ”number”. Använd inte det på svenska utan skriv i stället ”nummer” (eller ”nr” när så är lämpligare, t.ex. om det är ont om plats).

Engelska Svenska
Order # Ordernr

3.10 Procenttecken

Svenska skrivregler avsnitt 12.16.1 och 13.1,2

Procenttecken används bara tillsammans med siffror. Det ska vara ett fast mellanslag mellan sifferuttrycket och det efterföljande procenttecknet.

Engelska Svenska
25% of the population 25 % av befolkningen
OBS! Procenttecknet ska inte användas i sammansättningar. Man skriver 99-procentig (inte 99 %-ig).

3.11 Semikolon

Svenska skrivregler avsnitt 12.8

Det råder många missuppfattningar om semikolon; en är att det inte längre används i svenskan. Det gör det emellertid, även om det inte är särskilt vanligt. Om man inte är säker på hur semikolon används är det bäst att undvika det. Ofta går det bra med punkt eller komma i stället.

Semikolon kan användas på följande sätt:

 • Mellan huvudsatser när komma blir för svagt och punkt för starkt. Semikolonet markerar en gräns mellan satserna men visar samtidigt att de hör ihop. (Hon hade ingen lust att gå ut; det hade regnat i flera timmar.)
 • Mellan grupper i en uppräkning, t.ex. om dessa i sig innehåller kommatecken. (Alla ska ha med sig följande: tält och tältpinnar; sovsäck, kudde och liggunderlag; stövlar.)
 • I stället för komma i uppräkningar som innehåller decimaltal. (Följande inställningar kan väljas: 1,5; 1,8; 2; 3 och 3,5.)
Vanliga fel

OBS! Semikolon används inte för att inleda uppräkningar. Som inledning på uppräkningar används kolon.

RÄTT: Han önskade sig tre saker: en hund, ett par fotbollsskor och en lillebror.
FEL: Han önskade sig tre saker; en hund, ett par fotbollsskor och en lillebror.

Vid översättning av EU-rättsakter gäller specifika regler för semikolon. Mer information finns i dokumentet Att översätta EU-rättsakter – anvisningar som nämns i avsnittet om EU-översättningar längre fram.

3.12 Snedstreck

Svenska skrivregler avsnitt 12.15

Snedstreck kan vara lite tvetydigt och bör helst undvikas när det går. (Rotor-/cylinderklippare kan t.ex. betyda antingen rotor- och cylinderklippare eller rotor- eller cylinderklippare.)

Snedstreck ska aldrig omges av mellanslag på svenska (utom i poesi).

OBS! Svenska datatermgruppen rekommenderar att man för Mbps, Gbps osv. inte följer engelskan utan skriver Mbit/s och Gbit/s på svenska. På Sandberg bör vi när så är möjligt följa denna rekommendation.

3.13 Tankstreck (–)

Svenska skrivregler avsnitt 12.11

Tangentbordskommando
Ctrl + minustecknet på det numeriska tangentbordet eller Alt + 0150

Ett tankstreck (–), även kallat en dash, är längre än ett bindestreck (-).

Tankstreck används kring parentetiska inskott och för att markera paus. Det omges då av mellanslag.

OBS! Engelskan använder ibland em dash, som är ett extra långt tankstreck (—). Detta tecken ska inte användas i svenskan.

Tankstreck kan användas som inledning på leden i punktuppställningar och följs då av mellanslag. Använd inte bindestreck, även om engelskan gör det.

Engelska Svenska
- Check the oil level before you start working. – Kontrollera oljenivån innan du börjar arbeta.

Tankstreck används ofta i betydelsen från … till eller mellan … och. Då ska det inte omges av mellanslag. Engelska källtexter har ofta bindestreck (ibland omgivna av mellanslag) där det på svenska ska vara tankstreck utan omgivande mellanslag.

Engelska Svenska
Our customer service is open Monday - Friday 8am - 1pm. Vår kundservice har öppet måndag–fredag kl. 8–13.
The distance between the holes should be 25-35cm. Avståndet mellan hålen ska vara 25–35 cm.
OBS! Eftersom tankstrecket i sig betyder från … till eller mellan … och är det fel att skriva exempelvis en temperatur på mellan 20–25 grader (trots att denna typ av konstruktion ofta förekommer i källtexterna).
Rätt Fel
en temperatur på mellan 20 och 25 grader
eller:
en temperatur på 20–25 grader
en temperatur på mellan 20–25 grader

3.14 Tre punkter

Svenska skrivregler avsnitt 12.3

I svenskan ska tre punkter omges av mellanslag utom om de betecknar att ett ord har avbrutits:

Exempel Han är en riktig idi…
Han är förvisso en riktig idiot men också alldeles underbar …
Den kan vara tråkig och urtrist … och alldeles underbar …

4. Förkortningar

Svenska skrivregler avsnitt 10

Använd förkortningar sparsamt och använd endast vedertagna förkortningar. Använd punkt och inte mellanrum i förkortningar som bl.a. och m.m. (skriv inte bl a eller m m).

Observera att förkortningar kan vara antingen avbrytningar eller sammandragningar.

I avbrytningar (där ett eller flera ord är avbrutna) används punkt: fre., t.o.m., aug., etc.

I sammandragningar används inte punkt: gm, jfr, nr, dr, tfn och ca är exempel på detta.

OBS!

 • Internationellt överenskomna måttenheter (som cm och kg) skrivs utan punkt. I Svenska skrivregler finns bra listor över vanliga förkortningar.
 • Förkortningarna för och så vidare och det vill säga är specialfall: Språkrådet godkänner både o.s.v. och osv. respektive d.v.s. och dvs. De rekommenderar i första hand o.s.v. och d.v.s. men på Sandberg har vi traditionellt skrivit osv. och dvs. Båda varianterna accepteras, förutsatt att bruket är konsekvent inom texten/jobbet.
Vanliga fel
 • Sankt förkortas S:t (inte att förväxla med St. för Stora).
 • Det ska inte vara punkt efter nr (nummer) och ca (cirka).
 • På grund av förkortas p.g.a. (inte pga.).

Ett undantag från ovanstående anvisningar om att endast använda etablerade förkortningar är jobb där antalet tecken är begränsat (ofta programvarusträngar) och man därför blir tvungen att förkorta så gott det går.

5. Sifferuttryck

Svenska skrivregler kapitel 11

Observera nedanstående, men kom ihåg att enskilda kunder kan ha andra önskemål för specifika jobb.

 • Tal upp till tolv skrivs normalt med bokstäver. Det finns dock undantag till denna regel – exempelvis bör man undvika att blanda bokstäver och siffror som i ”Det var tre föreläsare och 15 studenter på seminariet” utan i dylika fall välja antingen eller (► Svenska skrivregler avsnitt 11.1). Ibland kan siffror användas i tydlighetssyfte även för tal under tolv i tekniska texter.
 • Stora tal (1 000 och uppåt) ska anges i grupper om tre siffror räknat från höger. Grupperna separeras med ett fast mellanslag.
Engelska Svenska
12,500,000 euros 12 500 000 euro
8,511.98 dollars 8 511,98 dollar

6. Valutakoder och valutatecken

Valutakoder (SEK, EUR, USD osv.) ska i löpande text skrivas efter sifferuttrycket – alltså i den ordning man läser orden. Exempel: Företaget hade en omsättning på 3 500 USD.

I valutatabeller skrivs dock koderna först: SEK 500 000.

Valutatecken (£, $, € osv.) bör också placeras efter sifferuttrycket. Använd ett fast mellanslag mellan sifferuttrycket och valutatecknet. Exempel: Båten kostade 950 €.

7. Datum och klockslag

7.1 Datum

Engelska Svenska
Malmö, 1 June 2012 Malmö den 1 juni 2012
30/03/1998 1998-03-30
3rd May 3 maj

Nedanstående rekommenderas men det kan hända att kunden har andra önskemål.

Långt datumformat: Oftast fungerar det bra att skriva ut (den) 1 juni 2012 i löpande text.

Kort datumformat: Använd kortformatet åååå-mm-dd (2012-12-31). Detta är det dominerande skrivsättet i Sverige och sammanfaller även med Microsofts standard för kort svenskt datumformat.

NOTERA:

 • Bruket av det korta datumformatet dd.mm.åååå (31.12.2012) är inte särskilt utbrett i Sverige (till skillnad mot i många andra länder). Det måste dock användas i fotnoter i EU-rättsakter och används (efter ett EU-direktiv) även för datummärkning av livsmedel i alla EU-länder.
 • Vid översättning från danska och norska ska man tänka på att de språken har en punkt efter datumet för att markera ordningstal – kom ihåg att ta bort den punkten i översättningen. De skriver alltså ”5. april”, men på svenska ska det stå ”5 april”. (OBS! Inte ”5:e april”.)
 • Finlandssvenskans datumformat skiljer sig från det som används i Sverige.

7.2 Klockslag

Klockslag anges på svenska i 24-timmarsformat. Vi skriver alltså 18.30 när det står 6:30pm på engelska. Förkortningarna fm och em ska inte användas efter klockslag på svenska.

Använd punkt som skiljetecken – det är det traditionella skrivsättet på svenska. Kolon är emellertid också accepterat numera (18:30) och kan användas om det förekommer i kundens tidigare material, t.ex. i låsta föröversatta segment. Vi föredrar att skriva 9.05 (inte 09.05).

8. Punktuppställningar

Svenska skrivregler avsnitt 1.11

Punktuppställningar är lite av en gråzon och olika organisationer har delvis olika rekommendationer för hur man ska göra. Enligt Svenska skrivregler ska vi göra som beskrivs nedan.

A) Om leden i punktuppställningen är en direkt fortsättning på satsen före punktuppställningen har man inget kolon före punktuppställningen. Varje led i punktuppställningen har inledande gemen, och inget av dem avslutas med något skiljetecken förutom det sista ledet som avslutas med punkt.

Exempel Styrelsen har beslutat att
– alla ska få en extra månadslön
– ingen ska behöva arbeta övertid
– löneförhandlingar ska hållas två gånger om året.

B) Om satsen före punktuppställningen är en självständig mening men tydligt syftar framåt på leden i punktuppställningen används kolon före punktuppställningen. Är leden korta (t.ex. inte självständiga meningar) inleds de återigen med gemen och endast det sista ledet avslutas med punkt.

Exempel Förpackningen innehåller följande komponenter:
– svarta distansbrickor
– skruvar och muttrar
– ett nytt styrhandtag.

C) Om satsen före punktuppställningen är en självständig mening som tydligt syftar framåt och leden i punktuppställningen utgörs av fullständiga meningar brukar varje led inledas med versal och avslutas med punkt.

Exempel Styrelsen har beslutat följande:
– Alla ska få en extra månadslön.
– Ingen ska behöva arbeta övertid.
– Löneförhandlingar ska hållas två gånger om året.

9. Noter

Svenska skrivregler avsnitt 4.8

Som nottecken används oftast siffror eller asterisk (*). Om hänvisningen avser ett enstaka uttryck i texten ska nottecknet sättas ut i direkt anslutning till detta, men om hänvisningen avser flera meningar sätts nottecknet ut direkt efter avslutande skiljetecken.

Nottexten ska inledas med samma tecken som i löptexten, och följas av punkt och blanksteg. Texten ska inledas med stor bokstav och avslutas med punkt, även om det bara är ett ord.

10. Stil och syntax

10.1 Verb

10.1.1 Ska eller skall?

Regeringskansliet skriver numera ska i alla officiella texter, även lagtexter. TT och EU använder också ska. Det finns därför ingen anledning för oss att använda skall i våra översättningar – särskilt inte i de allmänna tekniska anvisningar och IT- och marknadsföringstexter som Sandberg ofta översätter.

10.1.2 Will

Undvik ett överdrivet bruk av kommer att – många gånger går det bra med presens på svenska när engelskan har will.

Engelska Svenska
If you click here the license agreement will be displayed. Om du klickar här visas licensavtalet.
The sponsor will also be informed of the code break. Sponsorn informeras också om kodbrytningen.

10.1.3 ”Svengelska” konstruktioner

Undvik att följa den engelska syntaxen ordagrant i nedanstående typ av meningar.

Engelska Skriv så här Skriv inte
For more information, see page 12. Mer information finns på sidan 12. För mer information, se sidan 12.
To print the document, click Print. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut dokumentet.
eller:
Skriv ut dokumentet genom att klicka på Skriv ut.
eller:
Om du vill skriva ut dokumentet klickar du på Skriv ut.
För att skriva ut dokumentet, klicka på Skriv ut.

Microsofts Swedish Style Guide (s. 34) innehåller anvisningar om översättning av To-satser.

10.1.4 Rubriker

Engelskan använder ofta verb i progressiv form (ing-form) i rubriker. Använd infinitiv (utan infinitivmärket att) på svenska. Endast det första ordet i rubriken ska börja med versal på svenska.

Engelska Svenska
Checking the Oil Level Kontrollera oljenivån

10.2 Adjektivform

Språkrådet rekommenderar användning av den feminina adjektivformen (-a-ändelse), eftersom den till skillnad mot den maskulina (-e-ändelse) kan användas för personer av båda könen. (Sök på exempelvis ”Bäste” eller ”Bästa” i Språkrådets frågelåda så hittar du denna rekommendation.)

I Microsoft-översättningar är den feminina formen det enda möjliga valet i alla sammanhang. I Microsofts Swedish Style Guide (s. 19) står följande:

Never use the masculine form of a noun or adjective. As opposed to other languages, the feminine form takes precedence in Swedish. Using the masculine form means that all persons the text refers to must be male, with no exception possible. This is especially important when addressing the reader.

Vi bör därför använda den feminina adjektivformen också i Sandbergs översättningar.

Skriv så här Skriv inte
Bästa kund! Bäste kund!
Kontakta den serviceansvariga Kontakta den serviceansvarige

10.3 Internet eller internet?

Bör vi skriva Internet/internet med inledande versal eller gemen? Svaret är ”det beror på”.

 • Språkrådet rekommenderar numera internet.
 • I SAOL rekommenderas internet.
 • Computer Sweden skriver internet.
 • Svenska datatermgruppen säger: Detta ord skrivs (sedan slutet av 00-talet) normalt internet, dvs. med liten begynnelsebokstav. Skrivning med stor begynnelsebokstav, Internet, är dock också accepterat.
 • Microsoft skriver fortfarande Internet i sina översättningar.

Stavningen internet vinner allt mer mark i svenskan, men mot bakgrund av ovanstående och med tanke på att kunder ibland ber oss att följa Microsofts stil och terminologi i IT-översättningar så går det i nuläget inte att bestämma att vi uteslutande använder det ena eller det andra. Användningen får tills vidare styras av det aktuella jobbet. Vad är det för kund och texttyp? Hur ser kundens referensmaterial ut – står det genomgående Internet eller internet där eller finns ordet inte med över huvud taget i översättningsminnet eller referensmaterialet? Har kunden t.o.m. egna riktlinjer för detta ord?

Om det är om en text där ordet inte förekommer sedan tidigare bör man skriva internet.

10.4 Personliga pronomen

Undvik ett överdrivet bruk av din, ditt och dina även om engelskan har your. Det är onödigt och ger ett osvenskt intryck.

Engelska Skriv så här Skriv inte
Charging your headset Ladda headsetet Ladda ditt headset
Press F1 on your keyboard. Tryck på F1 på tangentbordet. Tryck på F1 på ditt tangentbord.

10.5 Brott mot subjektsregeln

Brott mot subjektsregeln är visserligen inte straffbart men får meningar att låta konstiga och bör därför undvikas. Kort sagt är brott mot subjektsregeln satsförkortningar där tankesubjektet och satsens faktiska subjekt inte är detsamma. Fenomenet visar sig ofta i meningar som innehåller genom att eller för att, så var extra uppmärksam på vad som är subjekt i sådana meningar.

Det är naturligtvis inte dokumentet som trycker på knappen nedan, utan ett underförstått subjekt (”du” eller ”man”). Inte heller kan spelkontot agera på egen hand i det andra exemplet.

Skriv så här Skriv inte
Dokumentet skrivs ut om du trycker på knappen.
eller:
Tryck på knappen om du vill skriva ut dokumentet.
Dokumentet skrivs ut genom att trycka på knappen.
Du har för lite pengar på ditt spelkonto för att kunna göra denna insats. Ditt spelkonto har inte tillräckligt med pengar för att göra denna insats.

11. EU

De främsta hjälpmedlen för EU-översättningar är EU:s termdatabas IATE samt webbplatsen EUR-Lex där det går att söka både efter rättsakter (t.ex. med hjälp av nummer eller datum) och efter ord och fraser. På Sandbergs webbplats finns mer utförlig information om dessa båda webbplatser och om EU-översättning generellt: Translating EU: EUR-Lex, IATE, EU TMs, Style Guides. Där står hur man anger namn på rättsakter, hittar det svenska namnet på ett visst direktiv och visar två olika språkversioner av ett dokument sida vid sida.

Vid översättning av texter åt EU måste EU-institutionernas egna språkliga riktlinjer i Publikationshandboken följas. Publikationshandboken har företräde framför Svenska skrivregler. Dess regler sammanfaller ofta med dem i Svenska skrivregler, men bland annat reglerna för punktuppställningar skiljer sig åt.

Svenska översättare vid EU:s institutioner har utarbetat ett dokument som heter Att översätta EU-rättsakter – anvisningar och som ger god hjälp vid just översättning av rättsakter. Nedanstående juridiska uttryck har hämtats från detta dokument. Det kan vara lätt att göra fel på dem eftersom de eventuellt skiljer sig från vad vi kanske skulle skriva i andra typer av texter, men de ska alltså användas i EU-texter.

Engelska Svenska
as amended by ändrad genom (när det syftar på rättsakter som har ändrats)
consolidation konsolidering
harmonisation harmonisering (av lagstiftning). Innebär oftast att medlemsländernas lagstiftning anpassas till varandra.
implementation 1. genomförande.
Ibland kan dessa uttryck med fördel översättas med förverkliga, t.ex. i fråga om planer eller projekt.
provisions 1. bestämmelser, föreskrifter
2. åtgärder
the single market den inre marknaden
Vanliga fel
Rätt Fel
Europeiska unionen Europeiska Unionen
den Europeiska unionen
Europeiska centralbanken Europeiska Centralbanken
den Europeiska centralbanken
direktiv 2006/42/EG direktiv 2006/42/EC

OBS! Hänvisningar till EU-lagstiftning (namn och nummer på direktiv och förordningar m.m.) förekommer ibland även i andra typer av texter som inte är rena EU-texter. Det är bra att ta för vana att dubbelkontrollera numret (och vid behov även det svenska namnet) på den aktuella rättsakten i EUR-Lex och inte slentrianmässigt bara byta ut EC mot EG t.ex. Det befintliga svenska namnet på rättsakten ska användas – inga friöversättningar.

Slutligen är det viktigt att skilja på tre olika organ som alla har ordet Council i det engelska namnet. Ta reda på vilket det rör sig om i det aktuella fallet och använd nedanstående svenska namn. När det talas om ”rådet” i exempelvis ”Rådets förordning (EU) nr 697/2013” så är det den förstnämnda (och lagstiftande) institutionen nedan som avses.

Council of the European Union (alt. ”EU Council”, ”Council” eller, mer sällan, ”Council of Ministers”) = Europeiska unionens råd (alt. bara ”rådet” eller ”ministerrådet”)
European Council = Europeiska rådet
Council of Europe = Europarådet (OBS! Detta är ingen EU-institution.)

Läs mer här: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_sv.htm.

13. Några vanliga kortkommandon

Nedan anges kortkommandon för några vanliga tecken och symboler. De fungerar i Word, men alla kommandon fungerar inte i alla program. Man kan i sådana fall prova att skapa tecknet eller symbolen i Word och kopiera över till det aktuella dokumentet.

Namn Tecken eller symbol Tangentbordskommando
citattecken (dubbla) Alt + 0148
citattecken (enkla) Alt + 0146
copyrighttecken © Alt + 0169
diametertecken ø Alt + 8960,
2300 och Alt + x (i Word)
ellips Alt + 0133
eurosymbol Alt + 0128,
AltGr + e
fast mellanslag Ctrl + Skift + mellanslag,
Alt + 0160
gradtecken ° Alt + 0176
hårt bindestreck - Ctrl + Skift + bindestreck
kryss (gånger) × Alt + 0215
mikro µ Alt + 230,
AltGr + m
minustecken Alt + 8722,
2212 och Alt + x (i Word)
multiplikationstecken 2219 och Alt + x (i Word)
nedsänkt tvåa Alt + 8322
plusminustecken ± Alt + 241,
Alt + 0177
promille Alt + 0137
registrerat varumärke ® Alt + 0174,
AltGr + r
tankstreck Alt + minustecken på numeriska tangentbordet,
Alt + 0150
tumtecken Alt + 8243,
2033 och Alt + x (i Word)
upphöjd etta ¹ Alt + 0185
upphöjd tvåa ² Alt + 0178
varumärke Ctrl + Alt + t