1. Grammatik og sprogbrug generelt

Hos Sandberg følger vi som udgangspunkt Retskrivningsordbogen og Dansk Sprognævns anbefalinger slavisk. Styleguiden indeholder længere fremme henvisninger til paragraffer i Retskrivningsordbogen, som beskriver anbefalinger fra Dansk Sprognævn, under de alfabetisk sorterede indgangsord. Bemærk dog, at styleguiden i tilfælde af afvigelser i denne fra Retskrivningsordbogen er gældende. Det anbefales også, at man holder sig ajour med udviklingen i det danske sprog ved at læse Sprognævnets tidsskrift Nyt fra Sprognævnet. Linket til Sprognævnets hjemmeside findes i afsnittet Hjælpemidler og nyttige link.

Som supplement til ovenstående anbefales også Håndbog i Nudansk fra Politikens Forlag, idet den tilbyder flere definitioner og ord sat ind i forskellige sammenhænge, men bemærk, at Retskrivningsordbogen altid har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser.

Sprogbrugen skal tilpasses den aktuelle opgavetype, målgruppe og ofte også kunde. Det ligger i sagens natur, at en teknisk eller juridisk tekst indholdsmæssigt skal afspejle kildeteksten præcist, dog uden at man går på kompromis med et godt idiomatisk dansk, mens en markedsføringstekst giver mulighed for at spille mere med de kreative sproglige muskler. I sidstnævnte teksttype bør man i langt højere grad fokusere på at få budskabet formidlet til målgruppen, selvom det er vigtigt at huske, at Sandberg er et oversættelsesbureau snarere end en tekstforfattervirksomhed.

It-tekster, som udgør en stor del af vores opgavemængde, kan være meget standardprægede. I mangel af specifikke instrukser følger vi ofte Microsofts terminologi og også deres styleguide (se link til denne under Hjælpemidler og nyttige link), men dette er ikke strengt nødvendigt.

For alle teksttyper gælder det, at konsekvent terminologi er af største vigtighed. En god hjælp til at sikre dette er flittige konkordansopslag i vores efterhånden mange oversættelsesværktøjer, når dette er muligt. Desuden er Sandbergs praksis omkring anvendelse af QA-værktøjer som f.eks. Xbench eller indbyggede QA-værktøjer i oversættelsesprogrammer et effektivt middel til forebyggelse af inkonsekvens.

2. Hjælpemidler og nyttige link

Dansk Sprognævn:

Dansk Sprognævns hjemmeside har følgende adresse. Her kan Retskrivningsordbogen også ses online:
http://www.dsn.dk/

Dansk Sprognævn står desuden i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab bag siden
http://sproget.dk/ der er en nyttig sprogportal på internettet.

Begge link indeholder et væld af oplysninger om det danske sprog generelt og specifikke regler for dansk. Det anbefales at slå tvivlsspørgsmål op på disse sider.

Bemærk især §§ 45-51 i Retskrivningsordbogen omhandlende dansk kommatering:
https://dsn.dk/ordboeger/retskrivningsordbogen/%c2%a7-40-60-tegnsaetning/%c2%a7-45-51-komma/

Edutasia har i samarbejde med Dansk Sprognævn udarbejdet dette gratis kommakursus, som anbefales https://komma.edutasia.com/ Husk ved gennemførelse af kurset, at Sandberg sætter startkommaer.

EU

Se følgende link for at få EU-relaterede oplysninger:
http://publications.europa.eu/code/da/da-000100.htm
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://kb.stptrans.com/Article.aspx?p=74

IATE – EU’s flersprogede termbase – kan findes her:
https://iate.europa.eu/home

Microsoft

Microsofts danske styleguide kan downloades fra følgende link:
https://www.microsoft.com/en-us/language/StyleGuides

Microsofts sprogportal med opslagsfunktion findes her:
https://www.microsoft.com/en-us/language

Sandberg

Husk, at der på serveren er samlet en række link til et stort udvalg af ordbøger, leksika og andet oversættelsesrelateret materiale:
https://nx.stptrans.com/Wiki/Page/Detail.aspx?w=3&wp=812&q=dictionaries

3. Tip

memoQ og Studio

Vær omhyggelig med ikke at ødelægge koder ved oversættelse i memoQ og Studio. Dette gælder alle oversættelsesfiler, uanset værktøj. Sørg for altid at have skjult tekst vist, både som oversætter og korrekturlæser. Vær også opmærksom på, at der ikke indsættes dobbelt mellemrum i målteksten.

Kort overblik over nyttige tastaturgenveje

Navn Symbol Tastaturgenvej
anførselstegn (dobbelt, krøllet)Alt + 0148
anførselstegn (enkelt, krøllet)Alt + 0146
copyrightsymbol©Alt + 0169
eurotegnAlt + 0128, AltGr + e
hårdt mellemrum*Ctrl + Skift + mellemrum, Alt + 0160
gradtegn°Alt + 0176
hævet 1-tal¹Alt + 0185
hævet 2-tal²Alt + 0178
hård bindestreg-Ctrl + Skift + bindestreg
kryds (gange)×Alt + 0215
symbol for registreret varemærke®Alt + 0174
tankestregAlt + 0150

* I memoQ kan man bruge tastaturgenvejen Ctrl + Skift + i for at se og vælge andre symboler i en dialogboks.

Generelt

Afslut altid en oversættelse ved at søge globalt i filen efter

  • dobbelt mellemrum
  • dobbelt punktum
  • mellemrum komma
  • mellemrum punktum

Ret forekomster af disse efter behov. Husk også at søge globalt efter tegn, du selv måtte have indsat i oversættelsen som en påmindelse om, at en term skal undersøges nærmere, f.eks. ”***” eller ”///”.

4. Udvalgte danske regler med henvisninger til Retskrivningsordbogen (RO)

Anførselstegn

Følg kildetekstens brug af anførselstegn, medmindre denne strider direkte mod danske regler eller kundens instruktioner. Sørg dog for, at der anvendes samme type anførselstegn konsekvent i en given tekst, og bemærk, at enkelte anførselstegn kun må bruges inden i sætninger, der er afgrænset af dobbelte anførselstegn som i eksemplet nedenfor. Punktum og andre tegn sættes inden for anførselstegnene, hvis de er en del af den tekst, der står i anførselstegn.

Afvigelser fra ovenstående regel er tilladt. For eksempel er det ikke nødvendigt at ændre anførselstegn, så de svarer til kildetekstens anførselstegn, i tekster, der er oversat til dansk i forvejen, hvis den anvendte praksis i øvrigt er i overensstemmelse med danske retskrivningsregler.

På samme måde følger vi tidligere oversat materiale, hvis det f.eks. fremgår af en TM, at der er anvendt en bestemt type anførselstegn på dansk.

Eksempel Pludselig udbrød han: ”Det er blot endnu et eksempel på et af dine ’geniale’ indfald!”
Apostrof
Bindestreg
Dato

Både dage og måneder skrives med små begyndelsesbogstaver. Hos Sandberg bruger vi som hovedregel følgende datoformat:
2. september 2012
og i løbende tekst anvendes forkortelsen ”d.” for ”den”

Eksempel tirsdag, onsdag, september, oktober
Prospektet er dateret d. 7. maj 2011
Forkortelser

Brug udelukkende almindeligt kendte forkortelser fra RO, medmindre opgavetypen (typisk softwarestrenge) kræver noget andet. For at tilstræbe konsekvens på tværs af oversættelser hos Sandberg bruger vi forkortelsen ”f.eks.” som anført nedenfor, og altså ikke ”fx”. Desuden forkorter vi altid præpositionen ”per” til ”pr.” i stedet for at skrive den helt ud. Disse retningslinjer gælder, hvor der ikke forelægger andre instruktioner fra kunden eller i medfør af eventuelle eksisterende glossarer og andet referencemateriale.
Undgå at indlede en sætning med en forkortelse.

Eksempel ca., dvs., evt., f.eks., hhv., kr.
Genitiv
Kolon
Komma

I år 2004 blev de to kommasystemer i dansk, ”nyt komma” og ”gammelt komma” slået sammen til ét system. Det nuværende system minder meget om ”gammelt komma”, også kaldet "1918-komma". Foran ledsætninger er det dog nu valgfrit, om man vil sætte startkomma eller ej. Ved oversættelser til dansk sætter vi komma foran ledsætninger. Vi bruger altså ”gammelt komma”, også lidt misvisende kaldet ”grammatisk komma”.
Læs de komplette kommaregler på
https://dsn.dk/ordboeger/retskrivningsordbogen/%c2%a7-40-60-tegnsaetning/%c2%a7-45-51-komma/
som nævnt under 2. Hjælpemidler og nyttige link

Husk, at der på dansk anvendes komma som decimaltegn, f.eks. ”5,25 kr.”, og punktum som tusindtalsseparator, f.eks. ”2.500.000 kr.”

Måleenheder

Undlad at forkorte måleenheder i løbende tekst, og sæt ikke punktum efter måleenheder. Der indsættes mellemrum mellem tallet og måleenheden.
Bemærk også, at det er god oversætterkutyme at indsætte hårdt mellemrum mellem et tal og en efterfølgende forkortet måleenhed (Ctrl + Skift + mellemrum).

Eksempel De vidste, at der var ca. 15 kilometer tilbage af gåturen.
7 cm, 4 dl, 350 g
Overskrifter

På engelsk er brug af store bogstaver i alle ord (evt. alle betydningsbærende ord) i en overskrift almindelig. Undgå denne konstruktion på dansk. Det betyder, at kun det første bogstav i en overskrift skrives med stort, medmindre der er tale om proprier. Husk, at der normalt ikke sættes punktum efter en overskrift.

Eksempel Engelsk: ”Economic Trends in the Wake of the Financial Crisis”
Dansk: ”Økonomiske tendenser i kølvandet på finanskrisen”
Parentes
Punktum

Husk, at vi på dansk bruger punktum som tusindtalsseparator, f.eks. ”2.500.000 kr.”, og komma som decimaltegn, f.eks. ”5,25 kr.”

Sammensatte ord

I modsætning til på engelsk skrives sammensatte ord på dansk i ét ord. I visse tilfælde kan man dog vælge at skrive sammensatte ord med bindestreg.

Semikolon

Prøv som udgangspunkt at undgå brugen af semikolon på dansk, men skriv i stedet et komma eller et punktum, hvor det er muligt.

Spørgsmålstegn

Der sættes ikke mellemrum før et spørgsmålstegn.

Symboler

Der skal indsættes mellemrum mellem et tal og dets efterfølgende symbol. Dette gælder også for gradtegnet, som skrives med mellemrum mellem tallet og gradtegnet, der sammenskrives med den efterfølgende måleangivelse (f.eks. ”20 °C”).
Som nævnt for måleenheder i afsnittet Måleenheder anbefales det også for symboler, at man bruger det såkaldte hårde mellemrum (Ctrl + Skift + mellemrum) mellem et tal og dets efterfølgende symbol.
Særlig bemærkning vedrørende symbolerne < og >:
Ved brug af større end- og mindre end-symboler indsættes et mellemrum før og efter symbolet, når det anvendes i matematiske formler.
Anvendes symbolet i f.eks. løbende tekst eller opremsninger i tabeller eller lignende, indsætter vi ikke mellemrum.

Eksempel Det var 36 °C varmt i Rom.
30 m, 7 %
2 > 1
>5°, <1.000 medarbejdere
Tal

Hvis der er tale om henvisninger til kapitler, henvisninger o.l., skrives tal med cifre. Dette er også tilfældet ved målangivelser for det meste.
I løbende tekst skrives tallene 0-10 med bogstaver, mens tal over 10 skrives med cifre. Der kan dog være gode grunde til at afvige fra denne regel. Hvis nedenstående eksempel havde været: ”... 3 primater og 12 dinosaurer”, bør man f.eks. vælge enten tal eller bogstaver for de ligestillede størrelser af hensyn til tekstens æstetiske udtryk (jf. https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/svarbase/SV00000097).

Eksempel Figur 6 på side 27 forestiller tre primater og ni dinosaurer.
Tankestreg

”Em dash” (—), som hyppigt anvendes på engelsk, bruges ikke på dansk. Vi bruger i stedet den kortere ”en dash” til bl.a. indskud og tilføjelser. Ofte vil det også være relevant at anvende punktum eller komma på dansk i stedet for tankestregen.

Tid

Brug altid et klokkeslætsformat på 24 timer. Brug punktum til at adskille time- og minuttal.

Eksempel Klokken 8.00 spiser vi morgenmad, men mødet starter først kl. 13.00
Udeladelsesprikker og tøveprikker

Der indsættes et mellemrum før og efter udeladelses- og tøveprikker. Vær dog opmærksom på, at denne regel fraviges i softwaresammenhænge, hvor prikkerne bruges til at markere, at valg af et menupunkt medfører åbning af en dialogboks.

Eksempel Almen sprogbrug: Se nedenfor for at finde gode tilbud ...
Software: Filer...
Udråbstegn
Valuta

I løbende tekst skriver vi valutabetegnelsen efter tallet, men man kan vælge at skrive den før tallet i f.eks. tabeller eller skemaer.
Også valutasymboler som €, £ og $ efterstilles tallet: “Den kostede 100,00 £”.
ISO-koderne på tre bogstaver som “DKK” anvendes ofte, især i økonomiske tekster med mange valutahenvisninger, men forkortelsen “kr.” er meget udbredt på dansk og foretrækkes i sammenhænge, hvor der opgives priser, eller i brødtekst generelt.
Som altid har eventuelle kundeønsker forrang for alle andre instruktioner.

Eksempel 700.000 DKK
600,00 franc
99,50 kr.
5.000 £
10.000 €