Transkribering

STP får emellanåt i uppdrag att transkribera röstinspelningar på en rad olika språk.

Vi åtar oss gärna detta arbete, som debiteras utifrån vårt timpris. Alla våra språkmedarbetare är duktiga maskinskrivare och transkriberar normalt endast på sitt modersmål så att optimal igenkänning av de inspelade orden säkerställs.

Hur lång tid det tar att transkribera en minut inspelat tal kan variera stort beroende på typen av inspelning. Faktorer som inverkar är antalet talare på inspelningen, om det är en monolog, dialog eller gruppkonversation, hur tydligt och sammanhängande talet är, inspelningens kvalitet samt transkriberarens skrivhastighet (antal tecken eller ord per minut). Normalt transkriberar vi 8–15 minuters inspelat tal per timme.

Vi kan transkribera från de flesta vanliga ljud- och videofilformat och levererar transkriberingen med minimal formatering i något av de vanliga filformaten för text- eller ordbehandling.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.