Kontrolläsning

Om STP:s kund har beställt kontrolläsning utförs denna enligt följande på den ursprungliga översättningen av en annan språkmedarbetare som har nödvändiga kunskaper i käll- och målspråk.

Kontrolläsaren kontrollerar att översättningen är lämplig för ändamålet och jämför måltexten med källtexten för att se till att allt finns med och är korrekt och konsekvent översatt, samt att rätt terminologi, register och stil har använts.

Kontrolläsaren rättar alla eventuella fel som rör betydelse, förståelse, stavning, grammatik och interpunktion samt kontrollerar att texten är tydlig och flyter bra. Vid behov görs även förbättringar av stil och idiomatisk kvalitet.

Kontrolläsaren upprepar i allmänhet inte översättarens terminologiska efterforskningar och kontrollerar inte områdesspecifik terminologi, men vidtar åtgärder om termer i översättningen verkar ”misstänkta”.

STP kontrolläser även texter som inte har översatts av oss själva. Allt sådant arbete debiteras utifrån den faktiska tidsåtgången, som rapporteras vid leverans. Vi kan inte ta emot uppdrag som består av enbart kontrolläsning med fast eller förutbestämd tidsåtgång. Vi beräknar att en kontrolläsare kan kontrolläsa cirka 1 300–1 500 ord i timmen, men detta kan variera betydligt beroende på översättningens kvalitet, ämnesområde och textformat. Om översättningen håller låg kvalitet försöker vi alltid att meddela kunden detta så snart det upptäcks, så att ett beslut kan fattas om huruvida översättningen ska skickas tillbaka till översättaren eller mer tid avsättas för kontrolläsningen. När kontrolläsningen inleds antas det att översättaren har gjort nödvändiga efterforskningar och är ansvarig för all terminologi. Kontrolläsaren dubbelkontrollerar inte terminologin, förutom om vederbörande baserat på sin egen erfarenhet misstänker att termer är felaktiga. Vi rekommenderar att alla ändringar som kontrolläsaren gör godkänns av den ursprungliga översättaren och att översättaren får möjlighet att svara på eventuella frågor.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Webbplatsen har utvecklats av Websites for Translators. Med ensamrätt.