Kontrollesing

Når STPs kunde har bestilt kontrollesing, utføres dette på den opprinnelige oversettelsen på følgende måte av en annen, uavhengig språkarbeider som har den nødvendige kompetanse i kilde- og målspråkene.

Kontrolleseren kontrollerer at oversettelsen er egnet for formålet, inkludert sammenlikning av målteksten med kildeteksten for å sjekke at den er fullstendig, har korrekt betydning og hensiktsmessig terminologi, samsvar, register og stil.

Kontrolleseren retter alle feil i betydning, forståelse, staving, grammatikk og tegnsetting, samtidig som vedkommende sjekker at teksten er tydelig og har god flyt. Om nødvendig vil vedkommende også prøve å forbedre stil og idiomatisk kvalitet.

Selv om kontrolleseren generelt ikke gjentar oversetterens terminologiske undersøkelser eller verifiserer fagspesifikk terminologi, vil vedkommende gjøre endringer hvis terminologien i den oversatte teksten vekker mistanke.

STP foretar også kontrollesing av oversettelser som ikke er foretatt av oss. Alle slike oppdrag faktureres på grunnlag av faktisk tidsforbruk, som vil bli oppgitt ved levering. Vi kan ikke ta imot kontrollesingsoppdrag med fast eller forhåndbestemt tidsforbruk. Vi anslår at en kontrolleser kan kontrollese og sjekke ca. 1300–1500 ord per time, men dette kan variere avhengig av oversettelsens kvalitet, fagområde og tekstformat. Hvis oversettelsen er av dårlig kvalitet, vil vi alltid prøve å varsle kunden med en gang dette oppdages, slik at denne kan avgjøre om oversettelsen skal sendes tilbake til den opprinnelige oversetteren eller om det skal settes av mer tid for kontrollesingen. Kontrollesingen starter alltid med forutsetning om at oversetteren har undersøkt og er ansvarlig for all terminologi. Kontrolleseren vil ikke dobbeltsjekke terminologien med mindre vedkommende mistenker at den er feil på bakgrunn av egen erfaring. Vi anbefaler at alle endringer under kontrollesingen godkjennes av den opprinnelige oversetteren, og at eventuelle spørsmål rettes til denne.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.