Intern opplæring

c1

Introduksjon

Alle nye medarbeidere hos STP gjennomgår et ukelangt introduksjonsprogram der de får en innføring i STP som selskap, STPs prosesser og arbeidsflyt samt verktøyene som oversettere og prosjektledere bruker i sitt daglige arbeid. Nyansatte får også muligheten til å skygge en kollega med lengre erfaring, og gjøre seg kjent med STPs arbeidsflyt gjennom øvelsesprosjekter.

Introduksjonsprogrammet fokuserer i stor grad på oversettelsesverktøy og hvordan disse kan brukes på en optimal, effektiv måte. I løpet av introduksjonsprogrammet får STPs nyansatte lære om bakgrunn og nåværende status for oversettelsesverktøy samt praktisk bruk av disse i et produksjonsmiljø med høyt tempo. Hovedformålet med oversettelsesverktøydelen i introduksjonsprogrammet er å lære de nye medarbeiderne å forstå og veilede dem til å mestre de viktigste konseptene, ressursene og arbeidsflytene i oversettelsesverktøyet memoQ. Når de har grunnprinsippene på det tørre, står selv ferske medarbeidere godt rustet til å starte å bruke andre oversettelsesverktøy, noe som er viktig hos STP.

c1

Opplæring for oversettere

STPs oversettere håndterer oversettelsesprosjekter innen mange ulike fagområder og mange ulike teksttyper. De bruker ulike oversettelsesverktøy avhengig av hva som er best egnet for prosjektet og kundens behov. Vi tilbyr jevnlig intern opplæring innen f.eks. IT, økonomi og medisin, beste praksis for arbeidsflyt og undersøkelse, oversettelsesverktøy og produktivitetsverktøy. All opplæring spilles inn og ledsages av enkle instruksjoner og brukerveiledninger som er tilgjengelige for både interne og eksterne leverandører.

Opplæring for prosjektledere

STPs opplæring for prosjektledere fokuserer på effektiv kundeservice og optimalisert bruk av oversettelsesverktøy ved forberedelse av oversettelsesprosjekter samt avansert problemløsing og feilsøkingsferdigheter. Månedlige prosjektledermøter og tilfellestudier av utfordrende prosjekter presentert av kolleger bidrar til å fremme deling av kunnskaper og ferdigheter.

De fleste STP-prosjektledere har oversetterutdannelse, og blir oppmuntret til ikke bare å lære prosjektledersiden av teknologi og produktivitetsverktøy, men også å forstå og støtte oversetterne i deres daglige arbeid.

c1

Opplæring for ledelse

De fleste i STPs ledelse deltar jevnlig ved bransjearrangementer som konferanser, fora og workshops for å holde seg oppdatert om utviklingen i bransjen. Vi søker å ha en god balanse av ferdigheter innen de forretningsmessige, tekniske, markedsføringsrelaterte, personalrelaterte, faglige, kvalitative og prestasjonsrelaterte aspektene ved driften av et oversettelsesbyrå. Vi fordyper oss i spesifikke områder som er interessante eller utfordrende for oss ved hjelp av bøker og selvstudiematerialer på nettet, og vi leier også noen ganger inn eksterne konsulenter for å hjelpe oss med å vurdere kunnskapen og ferdighetene vi besitter, og lede oss i riktig retning. Vi samarbeider nært med våre regnskapsførere og selskapets økonomiske rådgiver for å sikre fornuftig og ansvarlig økonomisk styring.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Nettstedet er utviklet av Websites for Translators. Alle rettigheter forbeholdt.