Oma koulutus

c1

Aloituskoulutus

Kaikki STP:llä aloittavat työntekijät osallistuvat viikon kestävään koulutusjaksoon, jossa heille esitellään yhtiön toimintaa, prosesseja ja työnkulkuja sekä kääntäjän tai projektipäällikön työssä tarvittavia työkaluja. Uudella työntekijällä on myös tilaisuus seurata vanhempaa tiimin jäsentä tämän työskentelyn aikana sekä opiskella yhtiön tuotannon työnkulkuja harjoitusprojektien avulla.

Suuri osa aloituskoulutuksesta keskittyy CAT-työkaluihin ja niiden parhaaseen ja tehokkaaseen käyttöön. Koulutuksen aikana STP:n uudet työntekijät tutustuvat käännöstyökalujen historiaan ja nykytilaan sekä työkalujen käyttöön nykyaikaisessa tuotantoympäristössä. Aloituskoulutuksen CAT-työkaluihin liittyvän vaiheen tärkein tarkoitus on opettaa uusille työntekijöille memoQ:n tärkeimmät käsitteet, resurssit ja työnkulut. Kun yhden CAT-työkalun peruskäsitteet ovat selvillä, on verrattain helppoa aloittaa myöhemmin muiden tärkeimpien STP:n käyttämien työkalujen käyttö.

c1

Kääntäjien koulutus

STP:n kääntäjät käsittelevät monenlaisten aihealueiden käännösprojekteja ja monenlaisia tekstityyppejä. He käyttävät erilaisia CAT-työkaluja projektin edellytysten ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Yhtiö tarjoaa säännöllisesti esimerkiksi IT- ja talousalan sekä lääketieteen tekstien, parhaiden työtapojen ja tutkimuksen sekä CAT- ja tuottavuustyökalujen koulutusta. Kaikki koulutustapahtumat tallennetaan, ja niihin liittyvät helppokäyttöiset ohjeet ja käyttöoppaat ovat niin omien työntekijöiden kuin ulkoisten toimittajien saatavilla.

Projektipäälliköiden koulutus

STP:n projektipäällikkökoulutus keskittyy tehokkaaseen asiakaspalveluun, CAT-työkalujen optimaaliseen käyttöön käännösprojektien valmistelussa ja ongelmanratkaisuun liittyvin taitoihin. Kuukausittaisissa projektipäällikkökokouksissa ja projektipäälliköiden esittämissä tapaustutkimuksissa edistetään tietojen ja taitojen jakamista.

Useimmat STP:n projektipäälliköt ovat koulutukseltaan kääntäjiä, ja heiltä odotetaan projektinhallintaan liittyvän tekniikan ja tuottavuustyökalujen hallinnan lisäksi kääntäjien päivittäisen kielellisen työn tuntemusta ja tukemista.

c1

Johdon koulutus

Suurin osa STP:n johtoryhmästä osallistuu säännöllisesti alan tapahtumiin, konferensseihin, kokoontumisiin, foorumeihin ja työpajoihin. Niiden avulla varmistetaan, että pysymme ajan tasalla alan uusimmasta kehityksestä. Pyrimme ylläpitämään käännöstoimiston toiminnassa tarvittavia liiketaloudellisia, teknisiä, ammatillisia, laadullisia sekä markkinointiin, henkilöstöhallintoon ja tuloksellisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja. Näissä haasteissa auttavat verkosta löytyvät opiskelumateriaalit ja alan kirjallisuus. Yhtiö palkkaa ajoittain myös ulkoisia konsultteja arvioimaan yhtiön tietämystä ja tulosta sekä ohjaamaan yhtiötä tarvittaessa oikeaan suuntaan. Läheisellä yhteistyöllä kirjanpitäjien ja yhtiön taloudellisen neuvonantajan kanssa pyritään varmistamaan vastuullinen ja järkevä taloudenpito.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Sivuston toteutus: Websites for Translators. Kaikki oikeudet pidätetään.